Objectius del programa

El sentit del programa CoMeDPro

La conca mediterrània sempre ha estat un lloc comú caracteritzat per un intens intercanvi de població, cultura, béns i valors entre els diferents països. Avui dia la contribució de productes tradicionals com el vi, l’oli d’oliva, formatges, productes i locals de les zones rurals està disminuint a causa de diversos factors, incloent-hi la disminució de la població, l’abandonament de l’activitat agrària i la pèrdua de la competitivitat de les petites empreses. Per aquest motiu es posa de manifest la necessitat d’actuacions coordinades que millorin les oportunitats per a les petites empreses agroindustrials, les de productes locals i les d’artesania tradicional. Amb aquest objectiu neix el projecte CoMeDPro, acrònim de “Common Mediterranean Development Project” emmarcat dins del programa europeu ENPI CBC Medi. Aquest programa permet la cooperació transfronterera entre països de la Unió Europea (UE) i els països socis de regions ubicades al voltant de les costes del Mediterrani, l’illa de Sardenya i Israel, en aquest cas.

Objectiu General

Estimular la competitivitat d’empreses agroalimentàries de vi, oli, formatges, producte locals i artesania, com a agents clau en el desenvolupament econòmic, la creació d’ocupació i la qualificació dels treballadors amb una perspectiva transfronterera, a fi de contribuir a accelerar els intercanvis de persones i de mercaderies entre les ribes de la Mediterrània.

Objectius específics

 • Millorar el rendiment de les empreses agroalimentàries, de productes locals i d’artesania tradicional als tres països mediterranis.
 • Millorar els estàndards de qualitat de les empreses que participen en la xarxa turística transnacional.
 • Dinamitzar el sector amb l’increment d’oportunitats de negoci i la creació d’ocupació.
 • Incrementar el suport al sector mitjançant els agents.

Principals resultats esperats

 1. Es crea una ruta de coneixement del territori i de les particularitats que el defineixen, transnacional complementària (que inclou empreses d’artesania tradicional i de productes locals i les parts interessades) que ofereix els mateixos estàndards de qualitat en la posada en marxa del negoci en ambdues ribes.
 2. S’elabora a cada país una anàlisi sectorial dels reptes i de les oportunitats de les empreses d’artesania tradicional i de productes locals i es defineixen un marc comú transnacional i programes de consolidació i d’incubació de negocis específics en aquests sectors.
 3. La competitivitat dels negocis es reforçarà per mitjà d’estratègies de suport d’experts en negocis que es materialitzaran en plans d’actuació individuals amb l’objectiu d’ajudar els negocis a complir amb els estàndards de qualitat i a superar els reptes i les dificultats comunes en el sector
  Es creen noves empreses d’artesania tradicional i de productes locals a cada país gràcies a l’aplicació d’estratègies d’inversió específiques i els negocis i les parts interessades d’ambdues ribes comparteixen exemples d’empreses amb èxit que han començat en el sector.
 4. Es milloren les tècniques i les capacitats dels responsables i dels treballadors de les empreses d’artesania tradicional i de productes locals, de les parts interessades en el sector així com de les persones sense ocupació que aspiren a treballar en el sector.
 5. Les petites noves empreses d’artesania tradicional i de productes locals d’ambdues ribes es doten d’eines que les permeten treure profit de les oportunitats de negoci nacionals i transfrontereres.
Gospel Trail Israel
Vinya a la primavera
Elaborant formatge